Aprilska nagrada Grada Banja Luka

Za izuzetna ostvarenja u oblasti inovacija i ostvarena hrabrosti „  skupština grada Banja Luka mi je 22.aprila 2009. godine, povodom dana grada Banja Luka, dodijelila  Aprilsku nagrada grada Banja Luka. 

Dodjela nagrade je bila upriličena u velikoj vijećnici kulturnog centra Banski  dvor u Banja Luci.

Istorijat dodjele Aprilske nagrade grada Banja Luka kreće od prvih poslijeratnih godina.

  Prva  nagrada Banja Luke se dodjeljivala za obradu najboljih literarnih i naučnih tema iz oblasti istorije NOB-e i socijalističke izgradnje Banja Luka i okoline, koja je objavljena pod brojem 9999/55  od 22. aprila 1955. godine.

Nakon toga se ta nagrada zvala „Nagrade Veselina Masleše“, odlukom NOO Opštine Banja Luka od 23. jula 1959. godine a dodjeljivala se 22. aprila povodom dana oslobođenja Banja Luke. Ime je dobila po predratom komunisti i revolucionaru Veselinu Masleši.

Nakon toga se ova nagrada naziva „Aprilska nagrada grada Banja Luka“ kako se zove i sada.

Uslovi za dodjelu “Aprilske nagrade grada Banja Luka”:

konkurs za dodjelu Aprilskih nagrada i priznanja za 2009. godinu

Komisija za nagrade i priznanja Skupštine grada raspisala je 02. marta javni poziv za dodjelu aprilskih nagrada i priznanja. Javni poziv otvoren je do 01. aprila 2009. godine.

Inicijative za dodjelu nagrada i priznanja, povodom 22. aprila - Dana Grada mogu da dostave sva zainteresovana pravna i fizička lica sa područja Banje Luke.

Odlukom o nagradama i priznanjima, ustanovljene su sljedeće nagrade i priznanja:


1. Ključ Grada Banja Luka, sa Poveljom „Počasni građanin grada Banje Luke" (ova nagrada je priznanje Grada, koje se dodjeljuje kao poseban vid priznanja za djela i rad od opšteg značaja, u svim oblastima stvaralaštva);
2. Zlatni grb Grada Banja Luka (priznanje Grada za izuzetan doprinos u razvoju grada, njegovanju odnosa sa drugim gradovima, za postignute vrhunske rezutlate i uspjehe u oblasti privrede, nauke, kulture, umjetnosti i sporta);
3. Plaketa Grada Banja Luka (priznanje Grada, koje se dodjeljuje za izuzetna ostvarenja u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, umjetnosti, sporta, fizičke kulture, kao i za izuzetna humana djela i ispoljenu hrabrost.);
4. Nagrada Grada Banja Luka mladima( ova nagrada je novčana i dodjeljuje se kao poseban vid priznanja za značajna ostvarenja u svim oblastima života. Uz novčanu nagradu, dodjeljuje se i diploma).


Nagrade i priznanja mogu se dodjeljivati pojedincima, preduzećima, ustanovama i drugim subjektima. Inicijative, koje moraju da sadrže obrazloženje i biografiju-za fizička lica, odnosno referense-za pravna i fizička lica, treba dostaviti Skupštini grada - Komisiji za nagrade i priznanja, na adresu: Trg srpskih vladara br.1. Banja Luka.

Izgled prvog predloga za dodjelu gradske nagrade Opštine Banja Luka:

Odluka o osnivanju Nagrade Veselin Masleša:

Na osnovu  člana 10, stav 3, Zakona o narodnim odborima opština i člana 27 Statuta Opštine Banja Luka, Narodni odbor Opštine Banja Luka na posebnim sjednicama Opštinskog vijeća i Vijeća proizvođača, održanim dne 23. Jula 1959. godine donosi

  • 005
  • 007
  • P1030173
  • P1030174
  • P1030178

ODLUKU

O dodjeljivanju  Nagrade Veselin Masleša

Član 1

Nagrade ustanovljene ovom odlukom nose naziv „NAGRADE VESELINA MASLEŠE“

Kao sjećanje na patriotski rad građana i omladine  grada Banja Luka od kojih su mnogi dali svoje živote za slobodu domovine.

Član 2

Nagrade će se dodjljivati svake godine za najbolja literarna, naučna i umjetnička  ostvarenja u toku prethodne godine.

U obzir dolaze posebno vrijedna djela, koja su svojim značenjem prošla okvire grada ili republike ili su naročito zadužila grad.

U obzir dolaze djela iz svih područja naučne, umjetničke i literarne djelatnosti, ali će se prvenstveno  uzimati ostvarenja koja neposredno obrađuju tematiku iz NOB-e i socijalističke izgradnje u gradu i okolini.

Član 3

Savjet za kulturu i narodno prosvjećivanje Narodnog odbora opštine Banja Luka imenovaće svake godine komisiju od 7 članova sa zadatkom da izvrši izbor najboljih radova i izradi prijedloge nagrada.

Komisija mora biti imenovana najkasnije do 1. oktobra svake godine.

Konačnu odluku o dodjeli nagrada donosi Savjet za kulturu i narodno prosvjećenje Narodnog odbora opštine Banja Luka, a ova odluka se saopštava na Svečanoj sjednici Narodnog odbora na dan oslobođenja grada 22. aprila svake godine.

Član 4

Narodni odbor Opštine Banja Luka osiguraće u svom budžetu svotu za davanje nagrada, pa se one mogu davati samo u okviru osiguranih sredstava.

Član 5

Za izvršenje ove Odluke staraće se Savjet za kulturu i narodno prosvjećenje Narodnog odbora Opštine Banja Luka. 

Član 6

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važnost Odluke o dodjeljivanju nagrada za obradu najboljih literarnih i naučnih tema iz oblasti istorije NOB-e i socijalističke izgradnje Banja Luka i okoline, koja je objavljena pod brojem 9999/55  od 22. aprila 1955. godine.

Član 7

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku NOO-e Banja Luka“.

Broj 1778/1                    

Banja Luka                                                                                                         Predsjednik NOO Opštine

 

23 jula 1959 godine                                                                                         Vojin Mitrović,   s. r.